احدقدسی میرزاعلی پور

احدقدسی میرزاعلی پور

تاريخچه سواد آموزي در ايران

تاريخچه سواد آموزي در ايران تاريخ تحول سواد اموزي در ايران نشان مي دهد كه تعليمات اجباري و آموزش بزرگسالان با عناوين متعددي مطرح شده است؛ولي به دلايل مختلف پيشرفت قابل ملاحظه اي در اين عرصه بدست نيامده است . 1-تعليمات اكابر: اولين سازماني بود كه به طور رسمي براي باسواد كردن بزرگسالان در سال 1315 در ايران تاسيس شد و مقرر گرديد در تمام مدارس روزانه كلاس هاي شبانه ويژه بزرگسالان نيز داير شود . فعاليت هاي اين سازمان تا شهريور 1320ادامه داشت اما در تاريخ به دليل از هم گسيختگي اوضاع سياسي –اجتماعي كشور منحل شد. 2-آموزش سالمندان : به دليل وقوع جنگ جهاني و جو سياسي –اجتماعي آن زمان فعاليت هاي سواد اموزي براي مدتي متوقف شد 12 سال بعد يعني در سال 1332كلاس هاي سواد اموزي بزرگ سالان با عنوان (اموزش سالمندان )كار خود را اغاز كرد اين كلاس ها با هدايت سازمان يونسكو در فاصله بين سالهاي 1320-1335 به صورت پراكنده در چند شهرستان و استان تشكيل شد ولي اين فعاليت ها نيز به دليل هزينه هاي سنگين اجرايي متوقف شد. 3-آموزش بزرگسالان: سومين سازمان رسمي و وابسته به دولت كه مسئوليت سواد اموزي بزرگسالان را در ايران بر عهده گرفت(سازمان اموزش بزرگسالان )نام گرفت. در سال 1335 هجري شمسي با استفاده از تجارب گذشته فعاليت كلاسهاي اموزش بزرگسالان از سر گرفته شد و كوششي جديد و دامنه دار براي گسترش و هماهنگي سواد اموزي بزرگسالان اغاز شد در اين دوره علاوه بر وزات فرهنگ كه اجراي برنامه هاي اموزشي بزرگسالان را بر عهده داشت وزارتخانه هاي ديگر مانند :كشاورزي ،كار ،جنگ و سازمانهائئ از قبيل بنياد خاور نزديك، اداره كل امور اجتماعي عمران روستائئ ،ارتش ،بانك عمران و سازمان پيشاهنگي نيز در امر سواد اموزي بزرگسالان مشاركت داشتند . تا اين زمان علاوه بر كلاسهاي شبانه كه در دبستانها تشكيل شده بود و در كارخانه هاي دولتي، اسايشگاهها و بيمارستانها ،واحد هاي ارتش و شهرباني و ژاندارمرئ نيز كلاس هاي سواد اموزي بزرگسالان با نظارت وزارت فرهنگ تشكيل شد و تا سال 1345 به كار خود ادامه داد اما به دليل رشد سريع جمعيت و افزايش درصد بي سوادي نتوانست توفيق چنداني بدست اورد 4-سپاه دانش : در سال1341 طرح سپاه دانش به اجرا در آمد و مقرر شد كه عده اي از جوانان ديپلمه كه دوره سربازي خود را مي گذرانند به اموزش بي سوادان در روستا بپردازند. به اين ترتيب ((سپاه دانش)) در دل ارتش، براي سواد اموزي كودكان و بزرگسالان تاسيس شد براي تكميل اين طرح در سال 1347 طرح مشابهي به نام ((قانون خدمات اجتماعي زنان))به تصويب رسيد و بخشي از برنامه هاي سواد اموزي بر عهده زنان گذاشته شد. 5-كميته ملي پيكار جهاني با بي سوادي: در سال1343 يعني دو سال پس از تشكيل سپاه دانش((كميته ملي پيكار جهاني با بي سوادي)) تشكيل شد. اين كميته به موجب اساسنامه مصوب، وظايف و فعاليت هايي را به منظور كاهش بي سوادي در جامعه بر عهده گرفت كه اين فعاليت با توجه به نحوه اجراي انها به سه دوره((ازمايشي دوره گسترده فعاليت ها و دوره واگذاري فعاليت ها ))تقسيم شد؛ در اين مدت نزديك به 3 مليون نفر را تحت پوشش قرار داد اما تنها يك مليون نفر موفق به اخذ كارنامه شدند. 6-جهاد ملي سواد اموزي: اخرين سازماني كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران تاسيس شد((جهاد ملي سواد اموزي))نام داشت كه در اخر خرداد ماه سال1355 شكل گرفت مسئوليت با سواد كردن بزرگسالان را بر عهده گرفت در اين سازمان برنامه ها و فعاليت ها با نظام مديريت متمركز اداره مي شد يعني كليه تصميم گيري ها سياست گذاري ها انتخاب محتوا تعيين ضوابط استخدامي در مركز انجام شد و سپس به تمام نقاط كشور ابلاغ و ارسال مي گردييد . شعار اين سازمان ان بود كه تا سال 1366 بيسوادي را ريشه كن مي كند و سطح اگاهي و دانش بزرگسالان بي سواد را در زمينه هاي شغلي اجتماعي اقتصادي فرهنگي و تكنولوژي بالا مي برد .با پيروزي انقلاب اسلامي اين سازمان نيز مانند بسياري از سازمانهاي وابسته به رژيم منحوس شاهنشاهي منحل گرديد. تشكيل سازمان نهضت سوادآموزي پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي كه به حق بايد آن را يك انقلاب فرهنگي عظيم دانست، مسئله محو پديده شوم بي سوادي مورد توجه انديشمندان و رهبران ارشد سياسي كشور قرار گرفت. در رأس اين انديشمندان، حكيم بزرگ و فرزانه حضرت امام خميني (ره) قرار داشت كه با پيام تاريخي خود در هفتم دي ماه 1358 فرمان مبارزه ضربتي با بي سوادي را صادر فرمود. ايشان با ارائه رهنمودي بنيادين مبتني بر تبديل فرهنگ وابسته كشور به فرهنگ مستقل و خودكفا، همه را به مشاركت در اولين مرحله اين جهاد فرهنگي عظيم بي سوادي دعوت كردند. امام خميني دردمندانه فرمودند: «مايه بسي خجالت است كه در كشوري كه مهد علم وادب بوده و در سايه اسلام زندگي مي كند بي سواد وجود داشته باشد» به دنبال صدور فرمان رهبر كبير انقلاب، سازمان نهضت سوادآموزي به صورت كاملاً مستقل تاسيس شد و در آغاز از همكاري و امكانات ساير نهادها و سازمان ها وادارات دولتي استفاده مي كرد. از سال 1361 با تصويب مجلس شوراي اسلامي، اين سازمان به وزارت آموزش و پرورش پيوست و اساسنامه آن در سال 1363 به تصويب رسيد. اساسنامه سازمان نهضت سوادآموزي ماده 1- نهضت سوادآموزي سازماني است وابسته به آموزش و پرورش كه به منظور ريشه كن ساختن بي سوادي با توجه به ماده 8 انجام وظيفه مي نمايد. ماده 2-سازمان داراي رئيسي است كه به عنوان معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان انجام وظيفه مي كند. ماده 3-نظارت بر حسن اجراي امور و انطباق فعاليت هاي سازمان با موازين اصيل اسلام به عهده نماينده مقام معظم رهبري خواهد بود. ماده 4-وظايف نهضت عبارت است از: الف-آموزش بزرگسالان در حد خواندن و آموختن حساب. ب-تربيت و بالا بردن سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسلامي متناسب با سواد آموزان در محدوده ضوابط نهضت. طرح تجمیع نهضت سواد آموزی بر اساس مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تجمیع سازمانهای وابسته به وزارتخانه ها در مراکز استانها ء نهضت سواد آموزی نیزدر سال 1381 با وزارت آموزش وپرورش تجمیع گردید وبر اساس آن مدیریت نهضت سواد آموزی استان اصفهان زیر نظر سازمان آموزش پرورش استان وبالتبع در شهرستانها نهضت سواد آموزی زیر مجموعه مدیریت آموزش وپرورش قرار گرفت

 

نظام آموزشي سازمان نهضت سواد آموزي داراي پنج دوره آموزشي به شرح زير است : 1-دوره مقدماتي اين دوره اولين دورهاي تحصيلي سواد آموزي است هدف اين دوره اين است كه شركت كنندگان حروف الفباي نظام نوشتاري زبان فارسي و نيز نحوه تركيب آنها در ساخت واژه ها و جمله هاي زبان فارسي را بشناسند و از چنان مهارتي در خواندن و نوشتن برخوردار شوند كه بتوانند متون ساده فارسي را بخوانند و بنويسند. همچنين در رياضيات به آن حد از تسلط برسند كه جوابگوي نيازهاي روزمره آنها در اين زمينه باشند. مواد اموزشي اين دوره عبارت از كتاب فارسي و كتاب رياضي همچنين دو جلد راهنمايي تدريس فارسي و رياضي در اختيار آموزشياران گذاشته مي شود در كنار اين مواد سه جلد كتاب از مجموعه كتابهاي طرح خواندن با خانواده با عناوين امام آمد كشو ما ايران و پيروزي انقلاب اسلامي جهت تقويت مهارت خواندن سواد آموزان در اختيار آنها گذاشته مي شود 2-دورهاي تكميلي اين دوره به عنوان دومين دوره تحصيلي سواد آموزي محسوب مي شود كه ارزش تحصيلي اين دوره به همراه دورهاي مقدماتي معادل با پايه سوم ابتدائئ است. در اين دوره هدف اين است كه سواد اموزان با واژه ها .جمله ها و متون ساده فارسي تا حدي آشنا شوند كه بتوانند افكار خود رابا ديگران رد وبدل نمايندهمچنين در زمينه ي رياضيات و رو خواني قران مجيد مهارت لازم را بدست اورند موارد اموزشي اين دوره عبارتند از: كتاب فارسي. كتاب رياضي كتاب قران و كتاب فرهنگ اسلامي كه اين كتابها نيز داراي راهنماي تدريس ويژه ي اموزشياران هستند. ضمنا در اين دوره 6 جلد كتاب ساده از مجموعه كتابهاي طرح خواندن با خانواده با عناوين((آب و فوايد آن))،((بهداشت تغذيه))،((ايمني كودك در خانواده))،((آيين همسر داري)) ((پيامبر بهترين الگوي انسانه))و((اسراف و زيان هاي ان))در اختيار سواد اموزان قرار داده ميشود 3-دوره پایانی اين دوره كه ارزش تحصيلي آن برابر با پايه چهارم ابتدايي ارزيابي مي شود در واقع دوره انتقال سواد اموزان دوره اموزشي عمومي سواد اموزي به پايه پنجم بزرگسالان محسوب مي شود در اين دوره سواد اموزان علاوه بر تثبيت اموخته هاي خود مي توانند پس از كسب مهارت هاي لازم براي شركت در پايه پنجم ابتدايي آماده شوند. مواد آموزشي اين دوره اموزشي عبارت از: كتاب فارسي كتاب قران كتاب فرهنگ اسلامي كتاب رياضي كتاب تعليمات اجتماعي كتاب علوم تجربي كه اكثر آنها داراي كتاب راهنماي تدريس ويژه آموزشياران هستند نيز تهيه شده است 4-دوره پنجم بزرگسال در اين دوره سواد اموزاني كه دوره انتقال را با موفقيت گذرانده اند همانند دانش اموزان پايه پنجم ابتدايي و با استفاده از كتاب هاي وزارت اموزش و پرورش به تحصيل مي پردازند و در صورت موفقيت مي توانند در مقطع راهنمايي ادامه تحصيل بدهند 5-دوره آموزشي گروه هاي پيگير سواد تشكيل گروه هاي پيگيردر حقيقت ادامه روند سواد اموزي به شيوه غير رسمي است كه از سال1373 در جريان فعاليت هاي سازمان قرار گرفته است .هدف اصلي تشكيل اين گروه ها جلو گيري از بازگشت به بي سوادي و رواج فرهنگ مطالعه از طريق خود اموزي است اين گروه ها در سه مرحله تشكيل مي شوند كه مجموعه كتاب هايي كه براي اين سه مرحله تشكيل شده است بیش از140جلد كتاب بهداشتي ديني تربيتي اجتماعي اقتصادي و علمي – كاربردي است آموزش دانش آموزان لازم التعليم علاوه بر پنج دوره آموزشي فوق سازمان نهضت سواد اموزي بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مناطقي كه هنوز وزارت آموزش و پرورش نتوانسته است حضور داشته باشد كودكان لازم التعليم برابر ضوابط و مقررات آموزشي و اداري و با استفاده از كتاب هاي درسي پنج پايه دوره ابتدايي تحت پوشش قرار می گيرند. اصطلاحات وتعاریف سواد آموزي 1-سوادآموز بزرگسال: به فردي اطلاق مي شود كه بيش از ده سال سن داشته باشد و از تحصيل در نظام اموزش رسمي كشور بازماتده و در كلاسهاي سواد اموزي ثبت نام نمايد. 2-سواد اموز تحت پوشش : كليه كساني كه در كلاسهاي سواد اموزي به تحصيل مشغول هستند 3-سواد اموز شركت كننده در امتحان: كليه كساني كه در امتحانات نوبت سوم دوره هاي سواد اموزي شركت مي كنند. 4-سواد آموز قبول شده: به سواد آموزي گفته مي شود كه در امتحانات پايان دوره هاي سواد اموزي با كسب حد نصاب هاي تعيين شده قبول مي شود. 5-دانش اموز لازم التعليم: به فردي اطلاق مي شود كه در سن تحصيلي 6تا12 سال بوده و در يكي از پايه هاي دوره ابتدايي در كلاسهاي تشكيل شده از طرف سازمان نهضت سواد آموزي مشغول به تحصيل باشد. آموزش دهندگان 1-آموزشيار : فردي است متعهد و آموزش ديده كه با رعايت ضوابط و مقررات اموزشي و اداري و با اگاهي از شيوه هاي مختلف تدريس و به كار گيري آنها و با استفاده از ابتكارات شخصي خود در زمينهء اموزشي ،به تدريس در دوره هاي سواد اموزي و پايه هاي لازم التعليم مشغول است. 2- راهنماي تعليماتي: فردي است متعهد و متخصص در امور اموزشي كه از طريق بازديد از كلاس هاي سواد اموزي به ارزش يابي از پيشرفت تحصيلي سواد اموزان و بررسي مشكلات و نارسايي ها در اين زمينه مي پردازد و در رفع انها با اموزشياران همكاري مي كنند 3-سرباز معلم: با توجه به كمبود اموزشيار در مناطق محروم كشور با موافقت شوراي عالي دفاع تصويب شده است كه مشمولان ديپلمه متقاضي جهت همكاري در امر سواد اموزي با عنوان((سرباز معلم)) به اين مناطق جهت تدريس اعزام شوند. مفاهيم كلي جمعيت با سواد: كساني كه مي توانند به فارسي يا هر زبان ديگري يك متن ساده را بخوانند و بنويسند خواه مدرك رسمي داشته باشند يا نداشته باشند با سواد تلقي مي شوند.همه محصلان از جمله نواموزان سال اول ابتدايي و سواد آموزان نهضت سواد اموزي نيز با سواد به حساب مي ايند. آموزش بزرگسالان: روندي كه در آن كساني كه به نحو ي دوره آموزشي شان قطع شده است اگاهانه براي دگرگوني يا پيشرفت اطلاعات دانش و مهارت هاي خويش فعاليت هايي سازمان يافته و پي در پي داشته باشند. آموزش پايه بزرگسالان: اموزش هايي كه در زمينه دانش پايه مثل :خواندن .نوشتن و حساب كردن و مهارت هاي اوليه مربوط به زندگي اجتماع و درك بهتر از زندگي اجتماعي كه براي شركت مسئو لانه فرد در جامعه ضروري است آموزش غير رسمي: روند اموزش مدام هر فرد كه ارزش ها نقطه نظر ها دانش و مهارت هايي را از طريق تجارب روزانه خويش و به كمك عوامل موثر و منابعي كه در محيطش يافت مي شود به دست مي اورد. آموزش مدام : تعليم و تربيت اولين و آخرين تجربه اي نيست كه به آموزش هاي دوران كودكي محدود باشد بلكه جرياني است كه در طول مدت زندگي ادامه يابد زندگي به خودي خود يك روند ياد گيري مدام است اما هر كس به فرصت هاي خاصي براي ياد گيري هدف دار و مدام نياز دارد تا بتواند خود را با تغييراتي كه در محيط زندگي و جامعه رخ مي دهد هماهنگ كنند. آموزش از راه دور: آموزش از طريق مكاتبه راديو، تلوزيون ،تلفن ،رايا نه ،روزنامه و نشريات بدون تماس مستقيم ميان معلم و ياد گيرنده را اموزش از راه دور مي گوييم. ياد گيري مستقل: طبق اين مفهوم ياد گيري توسط فرد و با فعاليت هاي شخصي وي صورت مي گيرد به طوري كه كمك و راهنمايي افراد ديگردر حد اقل ممكن است. متوسط سال هاي تحصيل: عبارت است از نسبت سال هاي تحصيل هر مقطع بر تعداد پايه ها يا سال هاي ان مقطع. ميانگين سال هاي تحصيل: عبارت است از نسبت سال هاي تحصيل با سوادان بر تعداد جمعيت

 

انواع دوره هاي آموزشي نظام آموزشي سازمان نهضت سوادآموزي از بدو تأسيس تا سال 1368 مشتمل بر دو دوره مقدماتي و تكميلي بوده است واز سال 1368 تاكنون داراي سه دوره مقدماتي، تكميلي و پاياني مي باشد. به دوره هاي مقدماتي و تكميلي «دوره عمومي اطلاق» مي شود و دوره پاياني «دوره انتقال» محسوب مي گردد. دوره پنجم بزرگسال نيز از سال 1368 به عنوان يكي از دوره هاي نهضت سوادآموزي تلقي شده و با همكاري آموزش و پرورش اجرا مي شود انواع طرحهاي سوادآموزي نهضت سوادآموزي در راستاي تحقق اهداف سازمان و به منظور انجام وظايف تعيين شده اقدام به تشكيل كلاسهايي بر اساس طرحها و توافقنامه هاي مختلف نموده است. كلاسهاي طرح ها به كلاسهايي اطلاق مي شود كه بر اساس مصوبه هيئت محترم دولت براي تحت پوشش قراردادن و آموزش بي سوادان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح تشكيل مي شود. كلاسهاي توافقنامه ها به كلاسهايي اطلاق مي شود كه درجهت تسهيل در روند جذب نظير بنياد شهيد، بهزيستي، كميته امداد، زندان و … تشكيل مي گردد. 1-طرح سوادآموزي در قالب بيمه بيكاري 2-طرح آموزش فرد به فرد 3-طرح مساجد 4-طرح مدارس 5-طرح سرباز معلم 6-طرح سوادآموزي نيروهاي مسلح 7-طرح سوادآموزي كاركنان دولت فعاليت هاي پس از سوادآموزي فرآيند سوادآموزي در مرحله اي از رشد، به مقطعي مي رسد كه لازم مي نمايد كاركردهاي سواد در بخش هاي زندگي انسان تبلور يافته و زمينه مناسبي جهت بهره گيري از آنها فراهم آيد. اين موضوع كمك مي كند تا سواد آموخته شده به عنوان يك مهارت حفظ، تقويت و تثبيت شده و افزايش گستره آگاهي كم سوادان را افزايش دهد. بر اين اساس و ضروت هاي بسيار همچون خطر بازگشت به بي سوادي برنامه هاي پس از سوادآموزي از سال 69 به اجرا درآمد. 1-گروه هاي پيگير سواد: بررسي ها حاكي از آن بوده است كه ميل و رغبت به ادامه تحصيل پس از پايان دوره تكميلي در بزرگسالان به شدت كاهش مي يابد. براي اين موضوع دلايل متنوعي را مي توان منصور بود كه بخشي به ويژگي هاي شخصيتي و فردي بزرگسالان مربوط بوده است و بخش ديگر آن را در برنامه هاي آموزشي جاري (سوادآموزي) و همچنين مسائل اجتماعي مي توان جستجو كرد. مجموع اين دلايل تبعات مشخصي را به دنبال دارد كه يكي از مهم ترين آنها «بازگشت» به سوادي و مواجه شدن با پديده اي به نام (بي سوادي مجدد) مي باشد. با توجه به اين موارد برنامه آموزشي از راه دور گروه هاي پيگير با هدف پرنمودن اين خلاء آموزشي در ميان كم سوادان پس از دوره تكميلي آغازشد. در اين گروه ها قرائت قرآن، مطالعه كتب، بحث گروهي، مسابقه هاي مختلف. اين كم سوادان كه فراگير نام مي گيرند. طي سه مرحله 5/4 ماهه نسبت به مطالعه و كتابخواني به عنوان اساسي ترين فعاليت گروه اقدام مي كنند و مجموع 42 عنوان كتاب را در موضوع هاي بهداشتي، خانوادگي، اخلاقي، مذهبي، اجتماعي مطالعه مي نمايند. 2-طرح خدمات مكاتبه اي هدف نهايي از اجراي آموزش هاي مداوم، پرورش فراگيران خلاق و خودآموز كه بتوانند از امكانات آموزشي جامعه استفاده كنند بود. برنامه گروه هايي پيگير كه از طريق شيوه نيمه حضوري براي فراگيران ارائه مي شود. اولين قدم جهت شركت فراگيران در فرآيند آموزش مداوم در سازمان نهضت سوادآموزي است. گروههاي پيگير پس از 3 مرحله اجراي نيمه حضوري به برنامه خدمات مكاتبه اي كه يك برنامه غيرحضوري است تبديل مي شود. خدمات مكاتبه اي يكي از برنامه هاي آموزش مداوم است كه به روش آموزش از راه دو طراحي شده است. محتواي آموزشي اين طرح شامل كتاب، نشريه، بروشور، جزوات آموزشي، پوستر است. موضوع محتوا نيز بر اساس نياز سنجي محلي 40% محتوا تهيه و تدوين شود. بر اساس نياز سنجي فصلي 60% محتوا در مرکز تهيه مي شود. شيوه اجراء طرح خدمات مكاتبه اي با عنايت به اينكه برنامه خدمات مكاتبه اي به صورت غيرحضوري انجام مي شود، لذا ارايه خدمات مكاتبه اي از طريق پست خواهد بود و بهره گيري از خدمات پستي نيز جهت ارسال كتاب هاي محتواي خدمات مكاتبه اي و توزيع آن بين اعضاي برنامه به سه شيوه پست به سرگروه – پست به فراگير و ساير شيوه ها صورت مي گيرد. 3-آموزش رسانه اي فرايند آموزشي با بافتي متشكل از اجزايي چون ياددهنده، يادگيرنده، مكان و فضاي آموزشي و … مستلزم پويايي خاصي در روش هاي اجرايي خود مي باشد. قطعاً استفاده بهينه از وسايل ارتباطي و راهبردهاي گوناگون آن فرايند آموزش و امر يادگيري را دچار تحولات بنيادي خواهد ساخت. از جمله اين روشها، روشهاي غيرحضوري در آموزش، از جايگاه ويژه اي برخوردار است. كه مجموعه اين راهكارهاي ارائه شده در اين آموزش شامل موارد زير است. 4-تجهيز كتابخانه ها براي تسهيل دستيابي كم سوادان به مواد خواندني ساده و بزقراري ارتباط ميان كتاب خانه ها به عنوان مراكز فرهنگي و اطلاع رساني در كليه كتابخانه هاي عمومي شهري و روستايي و بخشي از كتاب خانه هاي و مراكز نظامي و مدارس سربلزان و كتابخانه هاي ندامتگاه ها بخش ويژه نوسواد راه اندازي شده است اين بخش كه به همت هييت امناي كتابخانه هاي عمومي ارشاد اسلامي و همكاري مسولان فرهنگي سازمان زندان ها و نيرو هاي مسلح راه اندازي شده اند اختصاص به كتاب هاي ويژه كم سوادان دارد 5-مسابقات فرهنگي اموزشي برگزاري مسابقات در ميان كم سوادان ضمن فراهم كردن امكاناتلازم براي دستيابي راحت تر به مواد خواندن يا نوشتاري زمينه اي را ايجاد مي كند كه طي يك رقابت سالم حضور فعال انان را شاهد باشيم اين گونه مسابقات در قالب هاي مختلف در سال هاي گذشته در ميان كم سوادان به اجرا در امد كه عبارت از: مسابقه ارتقا دانش كشوري، مسابقه خاطره نويسي ،مسابقه بزرگ 14 معصوم، مسابقه كتابخواني در نيرو هاي مسلح، مسابقه از حسين(ع) تا مهدي(عج) مسابقه بياييد تا با هم مهربان باشيم، مسابقه فرهنگ عاشورا،مسابقه مولود كعبه. طرح خواندن با خانواده 

از جمله طرح هایی که نهضت سواد آموزی در راستای گسترش فرهنگ عمومی و تقویت کتابخوانی در جامعه تدوین نموده است طرح خواندن با خانواده است و اهداف کلی آن عبارتند از :

-توسعه و تقویت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بین اعضای خانواده افراد کم سواد 

-ارائه اطلاعات علمی و کاربردی ، دینی ، تربیتی و فرهنگی و اجتماعی به مخاطبان طرح و تقویت مهارت خواندن و نوشتن در سواد آموزان

اجرای موفقیّت آمیز این طرح منجر به دریافت پنجمین نشان افتخار از سازمان جهانی آیسسکو برای جمهوری اسلامی ایران گردید.

مخاطبین این طرح عبارتند از :

این طرح دو دسته افراد را به شرح زیر مورد مخاطب آموزش قرار می دهد:

دسته اول : سواد آموزان دوره های مقدماتی تکمیلی و پایانی 

دسته دوم : اعضای خانواده سواد آموزان فوق الذکر

دسته اول مستقیماً و از طریق هدایت آموزشیاران ، تحت پوشش قرار می گیرند و دسته دوم از طریق سواد آموزان . به این طریق که آن ها کتاب ها را به خانه برده و با مشارکت فعال اعضای خانواده خود محتوای آن ها را مورد بحث و گفت و گو قرار می دهند . ضمناً علاوه بر افراد خانواده سواد آموزان ، دوستان ، همسایگان و خویشاوندان نیز می توانند از مفاد مجموعه کتاب های طرح بهره مند گردند .

جدول عناوین کتب طرح :

 

دوره

مقدماتی

تکمیلی

پایانی

 

 

نام

کتابها

1- امام آمد

1- آب و اهمیت آن در زندگی

1-مولود کعبه

2- کشور ما ایران

2- بهداشت و تغذیه

2- بهداشت فردی

3-پیروزی انقلاب اسلامی

3- اسراف و زیان های آن

3- پند و اندرز

 

4- آیین همسر داری

4-تعاون و همکار

 

5- پیامبر(ص) بهترین الگوی انسان

5-کمک های اولیه (نخستین)

 

 

6- ایمنی کودک در خانه

6- هدیه آسمانی

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۸/۰۲ساعت ۱۲:۲۱ بعد از ظهر  توسط احدقدسی میرزاعلی پور  |